Bezděz Královský gotický hrad založený r. 1260 Přemyslem Otakarem II.
Od konce husitských válek hrad přešel z držení panovníka do šlechtických rukou.
Mezi majiteli byl i Albrecht z Valdštejna. Poté byl používán jako klášter. Od konce 18. století se měnil ve zříceninu.V posledních 50 letech je intenzivně rekonstruován.Čap Nedaleko Tuhaně v Máchově kraji je možné nalézti zbytky hradu Čap. Z hradu se mnoho nedochovalo, ale přenádherný rozhled z tohoto místa určitě stojí za to. Na lokalitě, s pozoruhodnou ukázkou zvětrávajícího železitého pískovce, se dochovaly dva do podloží vysekané objekty. Jedná se o sklep a objekt kruhového půdorysu o průměru 2,8m, v hloubce kolem 3 m pravoúhle ustupující do středu o 0,6m. Snad mohl mít funkci zásobního charakteru. Drobnější stopy stavební aktivity se na hradě, prostřednictvím působení povětrnostních vlivů a turistického ruchu nedochovaly.Harasov Nevelká zřícenina hradu Harasov se nachází nad rybníkem asi 8 km jihozápadně od Mšena. Z Kokořína asi 3 km jižně po červené turistické značce. Památka však není na mapě zaznačená.
Helfenburk Romantická zřícenina středověkého hradu na pískovcovém podkladu nad Hrádeckým dolem, 4 km východně od Úštěku.


Houska byl pravděpodobně postaven již pro Hynka z Dubé, jenž koncem 13. a počátkem 14. století postupně získával k rodovým zbožím Ronovců do zástavy i do vlastnictví další části dosavadních držav královských.

Houska náleží mezi nejlépe dochované královské hrady Přemysla Otakara II. Na jedné z nástěnných maleb v Zelené světnici je zachycena původní podoba hradu.

Hradní kaple stojí podle legendy přímo nad "bránou do pekla".

Hradsko Hradiště na mohutném terénním bloku (335 metrů nad mořem) nad údolím říčky Pšovky (Kokořínského potoka), proti hradu Kokořínu.
Oválná náhorní planina (9,3 ha), zemědělsky obdělávaná, spadá prudce pískovcovými skalami do hloubky 100 metrů na západ ke Pšovce a jen o málo méně na jih do Kaninského dolu a na sever do rokle. S okolním terénem má spojení pouze na východ šíjí širokou jen asi 70 metrů a sedlovitě sníženou, na níž je dnešní ves Hradsko (místní část Mšena).Hřídelík Zřícenina hradu Hřídelík stojí na jižním okraji obce Blíževedel, která se připomíná poprvé v r. 1292 jako majetek pražského biskupství v tomto roce byla povýšena králem Václavem II. na městečko.

Chudý Hrádek Chudý Hrádek se nalézá nad Dolským Mlýnem 6 km severózápadně od Dubé.
Nejlépe se na hrad dojde ze stanice Zahrádky což obnáší 1 km po silnici směren na Zahrádky a dále asi 7 km po zelené turistické. Hezčí cesta je však 2 km z vesnice Dřevčice. Hrad se nachází na impozantním pískovcovém masívu.

Jestřebí Skalní hrad Jestřebí se nalézá ve stejnojmenné vesnici u České Lípy. Asi 3 km je odtud vlaková zastávka. Sporé zbytky dříve tolik mohutného skalního hradu (dodnes se zachovala asi 1/4 jeho původní velikosti) uprostřed těžko prostupných močálů vás uchvátí i dnes.

Jiljov Nedaleko Holaského rybníka můžete navštívit zbytky tvrziště z poloviny 14. století s valem a příkopem.Uprostřed osamělý pískovcový blok přístupný tesanými schody. V těsné blízkosti obory u zámku Vřísku, poblíž Holanského rybníka a mlýna, nad Dolským potokem, stojí skála, rozdělená na dvě části. Z nižší vedou na vyšší vytesané schody, které pak pokračují úzkou skalní stěnou až na vrcholek. Tam jsou zachovány zbytky základů po středověkých stavbách.


Kokořín Hrad najdete na pískovcovém ostrohu nad Kokořínským dolem, 14 km severovýchodně od Mělníka.

Nad obcí Kokořín postavil hrad po r. 1320 pravděpodobně pražský purkrabí Hynek Berka z Dubé, jeden z nejmocnějších pánů v Čechách. V r. 1379 zmiňován Pašek z Kokořína, první přímá zpráva o hradu Kokořín až z r. 1427. V té době jej vlastnil Aleš ©kopek z Kokořína, přívrženec husitů, který zemřel v r. 1434. Hrad potom rychle střídal majitele (např. i krátce císař Rudolf II., Václav Berka z Dubé, nejvyšší sudí království Českého nebo Albrecht z Valdštějna), kteří zde ale trvale nesídlili, a pomalu chátral.


Kokořín Zámek barokní zámek v obci Kokořín, postavený v roce 1715.

Kostelíček Velmi pěkné zbytky skalního hrádku či tvrze nazývané dnes Kostelíček ležící na žluté turistické značce mezi obcemi ©emanovice a Malá Jestřebice severně od vsi Kokořína, asi 5,5 km severozápadně od Mšena. Díky prostorné skalní světničce je místo příhodné i jako úkryt v nepohodě či pro přespání za deště. K zajímavé lokalitě zvané dnes Kostelíček nejsou dnes bohužel k dispozici žádné písemné historické zprávy a není znám tedy ani její původní název.


Lobeč zámek Lobečský zámek byl postaven v barokním stylu v roce 1654. Později byl několikrát upraven.
Obdélná jednopatrová budova upoutá především silně předsunutým rizalitem s balkónem. Na průčelí zámku se nacházejí lizénové rámce, prolamované nadokenní římsy a úzký štít s hodinami. U severovýchodního nároží stojí nádvorní brána.

Nedamy Zbytky skalního hradu na zelené turistické značce asi 1 km severním směrem od hradu Kokořína na lesnaté ostrožně mezi Hlubovskou tůní a Kokořínským dolem. Hrad nenacházíme výslovně uveden ve zmínkách písemných pramenů, pouze jedenkrát v predikátu Oldřicha z Házmburka a Nedam z roku 1408.Pustý Zámek Jedinečný skalní hrad je možné objevit nedaleko Zakšína po žluté turistické značce.
Zbytky skalního hrádku, jenž střežil pod ním probíhající obchodní stezku, na mohutných pískovcových blocích na hřebenu Rače nedaleko Zakšína.
Vznikl na místě dávného hradiště ve 13. stol., na přelomu 14. a 15. stol. byl obnoven, r. 1450 již definitivně opuštěn. Stál na třech pískovcových blocích, mezery mezi nimi sloužily jako příkopy. Na šikmo stesané stěně se dochoval nájezdní výstupek k padacímu mostu; na horní plošině skalních bloků se nacházejí tesané prostory, některé místnosti zahloubeny do skály.
V blízkosti pískovcové skály se zárodečnými formami pokliček.
Ronov Výrazný čedičový vrch (553 m), 2 km sv. od Blíževedel..
Je na něm zřícenina hradu založeného kolem roku 1400. V r. 1445 byl obléhán vojsky lužického svazu ©estiměstí. Zříceniny s dobře zachovaným vnějším opevněním, rozsáhlé zbytky hradebních věží, zdí, obytných budov a brány. Hrad obnoven po r. 1445 Vilémem z Illburka. V r. 1608 byl označován jako pustý.Slavín Přímo nad vesničkou Tupadly na vrchu Kostelec.Na místě, kde stávala do roku 1650 tvrz, vás zaujme trčící věž nedokončeného neorománského zámečku s názvem Slavín.
Tento zámek s maurskými prvky, postavený roku 1840 měl být místem umístění 24 soch významných postav českých dějin.
Pouze 4 však byly dokončeny a nyní jsou umístěny v Panteheonu Nár. muzea v Praze.


Staráky Torzo skalního hrádku ve skalním srázu nad roklí za zámkem je jedním z nejhezčích podzemních koutů v Kokoříně (200 m od zámku v obci Kokořín).
Zatím je jen málo navštěvován. Není vyloučeno, že zde stál nějaký pravěký opevněný objekt, protože zde byly nalezeny keramické zlomky z pozdní doby bronzové.
Pokud vystoupíte úzkou štěrbinou se záseky pro skalní stupy, pak krátkou lomenou chodbou na plošinku, navštívíte několik dochovaných skalních místností.
Přístup je komplikovaný. V obci Kokořín půjdete po neznačené stezce od zámku (ne od hradu!) po cestě zprava kolem hospodářského dvora a pěšinou k okraji skal, kde je cestička ke komorám nad roklí.

Týn tvrz Tvrz je poprvé připomínána v roce 1414 jako manství hradu Houska.
Pocházel odtud rod Týnů z Týna.
Patrová stavba s opěrnými pilíři prošla rekonstrukcí a dnes je hezky opravená.
Vidim zámek Zámek stojí v někdejší Horní Vidimi nedaleko kostela sv. Martina. Barokní zámek měl původně obdélníkový tvar, podle jiných autorů byl hned od počátku ve tvaru písmene T, patrový, s věží s cibulovitou bání. Dnešní pseudobarokní podobu získal při rozsáhlé přestavbě na konci 19. stol. Na západní straně bylo přistaveno další křídlo a zámek získal podobu písmene H. Zahradní průčelí zůstalo dobře zachováno, s vystupujícím rizalitem, balkónem v prvém patře, uprostřed zakončené vykrajovaným valutovým štítem s vázami.
Při zámku byl zřízen anglický park s litými sochami antických bohů. V parku i dnes najdete řadu vzácných dřevin. Po vraždě Albrechta Valdštejna v Chebu roku 1634 byly jeho statky konfiskovány a panství Vidim bylo roku 1635 přenecháno generál strážmistru Johannu Böckovi. Panství Vidim zůstalo v majetku jeho rodiny až do roku 1763, kdy je koupil hrabě František Rudolf Sweerts-©pork. Předpokládá se, že zámek stál již v 17. stol., ale mohl být postaven později. Dalším z majitelů byl Theodor Grahmann, který v roce 1898 nechal původní barokní zámek pseudobarokně přestavět. Dnes je v zámku domov důchodců.

Vřísek - Vítkovec Zbytek hradu ze 14. století (zachované sklepení) na pískovcové vyvýšenině.
Přestavěn kolem roku 1570 v renesanční zámeček (neudržovaný) uvnitř ohrazené obory s několika památnými duby (největší s obvodem kmene přes 8 m) a s mufloní a vysokou zvěří. Jméno renesančního loveckého zámku bylo nedávno rozpoznáno J. Panáčkem a F. Gabrielem jako Vítkovec. Takto se poprvé uvádí r.1546, naposledy pak r.1575. V roce 1594 je již zván ®ižkenberg resp. Schischkenschloss.Jméno Vřísek poprvé mylně použil pro tuto lokalitu r.1845 F.A.Heber, který ho spojoval s existencí staršího hradu v těchto místech. Hrad Vřísek se však nachází na katastru obce Drchlava. Ale i A. Sedláček tuto chybnou lokalizaci respektoval a tak zámek získal toto mylné pojmenování. Zámek vznikl v oboře (prvně zmiňované však až r.1597) a jak ukázal archeologický výzkum, existence hradu mu nepředcházela. Nálezy z lokality se kryjí s dobou vystavění zámku. Všechny terénní úpravy v okolí tudíž souvisely s jeho potřebami. Ačkoli sloužil, jako lovecký zámek, pouze ke krátkodobým pobytům, je poměrně rozlehlý. F. Gabriel a J. Panáček proto naznačili hypotézu, jestli nemohl přechodně ( do vystavění Nového Zámku v Zahrádkách) sloužit jako rezidenční objekt. V současnosti je tato památka bohužel ve velmi žalostném stavu. Myslím, že by si zasloužila pozornost odpovídající její historické hodnotě. A ne pozornost muflonů či lesáků.Ono je to vlastně ve vztahu k této památce jedno.

Zkamenělý zámek Zkamenělý zámek se nachází 8 km severozápadně od Mšena.
Bývala zde jeskyně, strop se však zřítil a tak se zde dnes nacházejí jenom skaliska s památkami po jeskyni. Některé prameny uvádějí lokalitu jako zbytky hradu. Pro tento fakt svědčí několik zádlabů, které jsou jako stvořené pro upevnění stropních trámců. Přístup k lokalitě je nejsnadnější po zelené turistické značce ze Mšena přes Romanov ke Konrádovu. Na této cestě můžeme ještě před Zkamenělým zámkem navštívit okolní přírodní lokality Drnclík (481 m.n.m.) a Uhelný vrch (451m.n.m.) s výskytem zajímavých rostlin.

Nahoru