Bezděz Královský gotický hrad zaloľený r. 1260 Přemyslem Otakarem II.
Od konce husitských válek hrad přeąel z drľení panovníka do ąlechtických rukou.
Mezi majiteli byl i Albrecht z Valdątejna. Poté byl pouľíván jako kláąter. Od konce 18. století se měnil ve zříceninu.V posledních 50 letech je intenzivně rekonstruován.Čap Nedaleko Tuhaně v Máchově kraji je moľné nalézti zbytky hradu Čap. Z hradu se mnoho nedochovalo, ale přenádherný rozhled z tohoto místa určitě stojí za to. Na lokalitě, s pozoruhodnou ukázkou zvětrávajícího ľelezitého pískovce, se dochovaly dva do podloľí vysekané objekty. Jedná se o sklep a objekt kruhového půdorysu o průměru 2,8m, v hloubce kolem 3 m pravoúhle ustupující do středu o 0,6m. Snad mohl mít funkci zásobního charakteru. Drobnějąí stopy stavební aktivity se na hradě, prostřednictvím působení povětrnostních vlivů a turistického ruchu nedochovaly.Harasov Nevelká zřícenina hradu Harasov se nachází nad rybníkem asi 8 km jihozápadně od Mąena. Z Kokořína asi 3 km jiľně po červené turistické značce. Památka vąak není na mapě zaznačená.
Helfenburk Romantická zřícenina středověkého hradu na pískovcovém podkladu nad Hrádeckým dolem, 4 km východně od Úątěku.


Houska byl pravděpodobně postaven jiľ pro Hynka z Dubé, jenľ koncem 13. a počátkem 14. století postupně získával k rodovým zboľím Ronovců do zástavy i do vlastnictví daląí části dosavadních drľav královských.

Houska náleľí mezi nejlépe dochované královské hrady Přemysla Otakara II. Na jedné z nástěnných maleb v Zelené světnici je zachycena původní podoba hradu.

Hradní kaple stojí podle legendy přímo nad "bránou do pekla".

Hradsko Hradiątě na mohutném terénním bloku (335 metrů nad mořem) nad údolím říčky Pąovky (Kokořínského potoka), proti hradu Kokořínu.
Oválná náhorní planina (9,3 ha), zemědělsky obdělávaná, spadá prudce pískovcovými skalami do hloubky 100 metrů na západ ke Pąovce a jen o málo méně na jih do Kaninského dolu a na sever do rokle. S okolním terénem má spojení pouze na východ ąíjí ąirokou jen asi 70 metrů a sedlovitě sníľenou, na níľ je dneąní ves Hradsko (místní část Mąena).Hřídelík Zřícenina hradu Hřídelík stojí na jiľním okraji obce Blíľevedel, která se připomíná poprvé v r. 1292 jako majetek praľského biskupství v tomto roce byla povýąena králem Václavem II. na městečko.

Chudý Hrádek Chudý Hrádek se nalézá nad Dolským Mlýnem 6 km severózápadně od Dubé.
Nejlépe se na hrad dojde ze stanice Zahrádky coľ obnáąí 1 km po silnici směren na Zahrádky a dále asi 7 km po zelené turistické. Hezčí cesta je vąak 2 km z vesnice Dřevčice. Hrad se nachází na impozantním pískovcovém masívu.

Jestřebí Skalní hrad Jestřebí se nalézá ve stejnojmenné vesnici u České Lípy. Asi 3 km je odtud vlaková zastávka. Sporé zbytky dříve tolik mohutného skalního hradu (dodnes se zachovala asi 1/4 jeho původní velikosti) uprostřed těľko prostupných močálů vás uchvátí i dnes.

Jiljov Nedaleko Holaského rybníka můľete navątívit zbytky tvrziątě z poloviny 14. století s valem a příkopem.Uprostřed osamělý pískovcový blok přístupný tesanými schody. V těsné blízkosti obory u zámku Vřísku, poblíľ Holanského rybníka a mlýna, nad Dolským potokem, stojí skála, rozdělená na dvě části. Z niľąí vedou na vyąąí vytesané schody, které pak pokračují úzkou skalní stěnou aľ na vrcholek. Tam jsou zachovány zbytky základů po středověkých stavbách.


Kokořín Hrad najdete na pískovcovém ostrohu nad Kokořínským dolem, 14 km severovýchodně od Mělníka.

Nad obcí Kokořín postavil hrad po r. 1320 pravděpodobně praľský purkrabí Hynek Berka z Dubé, jeden z nejmocnějąích pánů v Čechách. V r. 1379 zmiňován Paąek z Kokořína, první přímá zpráva o hradu Kokořín aľ z r. 1427. V té době jej vlastnil Aleą ©kopek z Kokořína, přívrľenec husitů, který zemřel v r. 1434. Hrad potom rychle střídal majitele (např. i krátce císař Rudolf II., Václav Berka z Dubé, nejvyąąí sudí království Českého nebo Albrecht z Valdątějna), kteří zde ale trvale nesídlili, a pomalu chátral.


Kokořín Zámek barokní zámek v obci Kokořín, postavený v roce 1715.

Kostelíček Velmi pěkné zbytky skalního hrádku či tvrze nazývané dnes Kostelíček leľící na ľluté turistické značce mezi obcemi ©emanovice a Malá Jestřebice severně od vsi Kokořína, asi 5,5 km severozápadně od Mąena. Díky prostorné skalní světničce je místo příhodné i jako úkryt v nepohodě či pro přespání za deątě. K zajímavé lokalitě zvané dnes Kostelíček nejsou dnes bohuľel k dispozici ľádné písemné historické zprávy a není znám tedy ani její původní název.


Lobeč zámek Lobečský zámek byl postaven v barokním stylu v roce 1654. Později byl několikrát upraven.
Obdélná jednopatrová budova upoutá předevąím silně předsunutým rizalitem s balkónem. Na průčelí zámku se nacházejí lizénové rámce, prolamované nadokenní římsy a úzký ątít s hodinami. U severovýchodního nároľí stojí nádvorní brána.

Nedamy Zbytky skalního hradu na zelené turistické značce asi 1 km severním směrem od hradu Kokořína na lesnaté ostroľně mezi Hlubovskou tůní a Kokořínským dolem. Hrad nenacházíme výslovně uveden ve zmínkách písemných pramenů, pouze jedenkrát v predikátu Oldřicha z Házmburka a Nedam z roku 1408.Pustý Zámek Jedinečný skalní hrad je moľné objevit nedaleko Zakąína po ľluté turistické značce.
Zbytky skalního hrádku, jenľ střeľil pod ním probíhající obchodní stezku, na mohutných pískovcových blocích na hřebenu Rače nedaleko Zakąína.
Vznikl na místě dávného hradiątě ve 13. stol., na přelomu 14. a 15. stol. byl obnoven, r. 1450 jiľ definitivně opuątěn. Stál na třech pískovcových blocích, mezery mezi nimi slouľily jako příkopy. Na ąikmo stesané stěně se dochoval nájezdní výstupek k padacímu mostu; na horní ploąině skalních bloků se nacházejí tesané prostory, některé místnosti zahloubeny do skály.
V blízkosti pískovcové skály se zárodečnými formami pokliček.
Ronov Výrazný čedičový vrch (553 m), 2 km sv. od Blíľevedel..
Je na něm zřícenina hradu zaloľeného kolem roku 1400. V r. 1445 byl obléhán vojsky luľického svazu ©estiměstí. Zříceniny s dobře zachovaným vnějąím opevněním, rozsáhlé zbytky hradebních věľí, zdí, obytných budov a brány. Hrad obnoven po r. 1445 Vilémem z Illburka. V r. 1608 byl označován jako pustý.Slavín Přímo nad vesničkou Tupadly na vrchu Kostelec.Na místě, kde stávala do roku 1650 tvrz, vás zaujme trčící věľ nedokončeného neorománského zámečku s názvem Slavín.
Tento zámek s maurskými prvky, postavený roku 1840 měl být místem umístění 24 soch významných postav českých dějin.
Pouze 4 vąak byly dokončeny a nyní jsou umístěny v Panteheonu Nár. muzea v Praze.


Staráky Torzo skalního hrádku ve skalním srázu nad roklí za zámkem je jedním z nejhezčích podzemních koutů v Kokoříně (200 m od zámku v obci Kokořín).
Zatím je jen málo navątěvován. Není vyloučeno, ľe zde stál nějaký pravěký opevněný objekt, protoľe zde byly nalezeny keramické zlomky z pozdní doby bronzové.
Pokud vystoupíte úzkou ątěrbinou se záseky pro skalní stupy, pak krátkou lomenou chodbou na ploąinku, navątívíte několik dochovaných skalních místností.
Přístup je komplikovaný. V obci Kokořín půjdete po neznačené stezce od zámku (ne od hradu!) po cestě zprava kolem hospodářského dvora a pěąinou k okraji skal, kde je cestička ke komorám nad roklí.

Týn tvrz Tvrz je poprvé připomínána v roce 1414 jako manství hradu Houska.
Pocházel odtud rod Týnů z Týna.
Patrová stavba s opěrnými pilíři proąla rekonstrukcí a dnes je hezky opravená.
Vidim zámek Zámek stojí v někdejąí Horní Vidimi nedaleko kostela sv. Martina. Barokní zámek měl původně obdélníkový tvar, podle jiných autorů byl hned od počátku ve tvaru písmene T, patrový, s věľí s cibulovitou bání. Dneąní pseudobarokní podobu získal při rozsáhlé přestavbě na konci 19. stol. Na západní straně bylo přistaveno daląí křídlo a zámek získal podobu písmene H. Zahradní průčelí zůstalo dobře zachováno, s vystupujícím rizalitem, balkónem v prvém patře, uprostřed zakončené vykrajovaným valutovým ątítem s vázami.
Při zámku byl zřízen anglický park s litými sochami antických bohů. V parku i dnes najdete řadu vzácných dřevin. Po vraľdě Albrechta Valdątejna v Chebu roku 1634 byly jeho statky konfiskovány a panství Vidim bylo roku 1635 přenecháno generál stráľmistru Johannu Böckovi. Panství Vidim zůstalo v majetku jeho rodiny aľ do roku 1763, kdy je koupil hrabě Frantiąek Rudolf Sweerts-©pork. Předpokládá se, ľe zámek stál jiľ v 17. stol., ale mohl být postaven později. Daląím z majitelů byl Theodor Grahmann, který v roce 1898 nechal původní barokní zámek pseudobarokně přestavět. Dnes je v zámku domov důchodců.

Vřísek - Vítkovec Zbytek hradu ze 14. století (zachované sklepení) na pískovcové vyvýąenině.
Přestavěn kolem roku 1570 v renesanční zámeček (neudrľovaný) uvnitř ohrazené obory s několika památnými duby (největąí s obvodem kmene přes 8 m) a s mufloní a vysokou zvěří. Jméno renesančního loveckého zámku bylo nedávno rozpoznáno J. Panáčkem a F. Gabrielem jako Vítkovec. Takto se poprvé uvádí r.1546, naposledy pak r.1575. V roce 1594 je jiľ zván ®iľkenberg resp. Schischkenschloss.Jméno Vřísek poprvé mylně pouľil pro tuto lokalitu r.1845 F.A.Heber, který ho spojoval s existencí starąího hradu v těchto místech. Hrad Vřísek se vąak nachází na katastru obce Drchlava. Ale i A. Sedláček tuto chybnou lokalizaci respektoval a tak zámek získal toto mylné pojmenování. Zámek vznikl v oboře (prvně zmiňované vąak aľ r.1597) a jak ukázal archeologický výzkum, existence hradu mu nepředcházela. Nálezy z lokality se kryjí s dobou vystavění zámku. Vąechny terénní úpravy v okolí tudíľ souvisely s jeho potřebami. Ačkoli slouľil, jako lovecký zámek, pouze ke krátkodobým pobytům, je poměrně rozlehlý. F. Gabriel a J. Panáček proto naznačili hypotézu, jestli nemohl přechodně ( do vystavění Nového Zámku v Zahrádkách) slouľit jako rezidenční objekt. V současnosti je tato památka bohuľel ve velmi ľalostném stavu. Myslím, ľe by si zaslouľila pozornost odpovídající její historické hodnotě. A ne pozornost muflonů či lesáků.Ono je to vlastně ve vztahu k této památce jedno.

Zkamenělý zámek Zkamenělý zámek se nachází 8 km severozápadně od Mąena.
Bývala zde jeskyně, strop se vąak zřítil a tak se zde dnes nacházejí jenom skaliska s památkami po jeskyni. Některé prameny uvádějí lokalitu jako zbytky hradu. Pro tento fakt svědčí několik zádlabů, které jsou jako stvořené pro upevnění stropních trámců. Přístup k lokalitě je nejsnadnějąí po zelené turistické značce ze Mąena přes Romanov ke Konrádovu. Na této cestě můľeme jeątě před Zkamenělým zámkem navątívit okolní přírodní lokality Drnclík (481 m.n.m.) a Uhelný vrch (451m.n.m.) s výskytem zajímavých rostlin.

Nahoru