INFO
volně přístupné

Harasov Nevelká zřícenina hradu Harasov se nachází nad rybníkem asi 8 km jihozápadně od Mąena.
Z Kokořína asi 3 km jiľně po červené turistické značce. Památka vąak není na mapě zaznačená.
V současné době jsou z památky zachovány jen pozůstatky.
Můľete zde najít jeskyni vytesanou do skály.

Památka spadá pod obec Kokořín. Hrad leľí na asi 30 metrů vysoké pískovcové skále nad dneąní osadou Harasov. Roku 1321 jej zaloľil patrně Peąek Hrzán z Újezda. Roku 1420 vlastnil hrad Dobeą z Harasova. Pravděpodobně jiľ počátkem 17. století byl hrad zcela zpustlý.
V té době lokalita patřila k byąickému panství. Z hradu se dnes zachovaly dobře situované skalní sklepy ve stěně nad rybníkem. Nejsou vąak pouhým okem patrné, nebo» na jejich skalních oknech a vchodu je postaveno dřevěné stavení. Hrad se nacházel na skále nad sklepy, kde zůstaly zachovány příkopy a nevelké zbytky zdiva zřejmě palácové stavby. V pískovcové skále u hráze rybníka je vytesán reliéf ukřiľovaného Krista.

Lokalita bývá uváděna i pod názvem Krvomlýn. K tomuto názvu se vztahuje několik romantických pověstí, například o hradním pánu, který nechal postavit pod hradem mlýnské kolo a přikázal, ľe jej musí roztočit krev jím popravených hrdlořezů, kteří mu zneuctili a zabili překrásnou dceru.