INFO
duben, říjen:
so, ne, svátky
9 - 16 hod.
květen - září:
denně mimo pondělí
9 - 17 hod.
plné - 50 Kč
sníľené - 30 Kč
rodinné - 110 Kč
zdarma
Bezděz Jeden z nejvýznamějąích gotických hradů v Čechách postaven Přemyslem Otakarem II. v letech 1264-78.
Roku 1279 zde byl vězněn kralevic Václav II. se svou matkou Kunhutou.
V roce 1350 byl vydán Karlem IV. zákaz oddělení hradu od královských drľav, ale to poruąil uľ jeho syn Václav IV. Po bitvě na Bílé Hoře byl hrad v majetku Albrechta z Valdątejna, který jej přebudoval na kláąter, pak obsazen ©védy a od roku 1662 aľ do zruąení kláątera Josefem II. zde ľilo několik mnichů.
Z expozice např.: Čertova a Velká věľ, hradní palác s raně gotickou kaplí, budova purkrabství, na přístupové cestě zbytky kapliček barokní kříľové cesty, aj.
Královský hrad Bezděz patří bezesporu mezi naąe nejznámějąí a nejoblíbenějąí hrady.
Charakteristická silueta hradu se dvěma věľemi na vyąąí ze dvou znělcových homolí (604 a 577 m. n.m.), které výrazně převyąují okolní krajinu, tvoří nezapomenutelnou dominantu regionu. Hrad se předevąím pro svou nesnadnou dostupnost vyhnul v pozdějąích staletích osudu, jenľ stihl mnohé jiné hrady, které byly uľívány i v době renesance a baroka.
Pro větąinu návątěvníků představuje klasický středověký hrad, nebo» se bez větąích přestaveb zachoval ve své původní gotické podobě aľ do dneąních dnů. Jako mohutná královská hradní výspa na okraji pomezního hvozdu byl Bezděz povaľován za symbol české státnosti.
V novějąí naąí historii je pak neoddělitelně spjat s vrcholy literární, výtvarné i hudební kultury, ale i s politickými a sociálními snahami za rakousko-uherského období. Bylo proto jen akceptováním obecného povědomí, jestliľe byl Bezděz státem prohláąen za národní kulturní památku.
Hrad má silně protáhlý půdorys, táhnoucí se podél hřbetu hory.
Na samém vrcholu stojí hlavní okrouhlá 35 m vysoká věľ, střeľící nejen celý Bezděz, ale i vstup z hradu dolního, západně od věľe, do hradu horního, vlastního sídla panovníkova na východ od věľe.
Věľ měří v průměru 10,5 m a její zdi jsou ve spodní části 4 m silné.
Směrem vzhůru se místnosti v kaľdém podlaľí zvětąují a stěny ztenčují. Do věľe se vstupovalo portálem asi 9 m bad zemí z ochozu hradby, oddělující horní a dolní hrad. Od dolního hradu se táhne k západu mohutná 180 cm silná hradba ke třetí bráně, hlavnímu vstupu do hradu.