INFO
volně přístupné

Čap Nedaleko Tuhaně v Máchově kraji je moľné nalézti zbytky hradu Čap.

Z hradu se mnoho nedochovalo, ale přenádherný rozhled z tohoto místa určitě stojí za to.
Na lokalitě, s pozoruhodnou ukázkou zvětrávajícího ľelezitého pískovce, se dochovaly dva do podloľí vysekané objekty. Jedná se o sklep a objekt kruhového půdorysu o průměru 2,8 m, v hloubce kolem 3 m pravoúhle ustupující do středu o 0,6 m. Snad mohl mít funkci zásobního charakteru.
Drobnějąí stopy stavební aktivity se na hradě, prostřednictvím působení povětrnostních vlivů a turistického ruchu nedochovaly. Tento, dle archeologických nálezů, od konce 14. stol. do poč. 15. stol., osídlený hrad, opevňoval proti ostroľně ąíjový příkop.

Asi 300 m severovýchodně od hradu se zdvihá čedičová kupa s relikty, pravděpodobně, předsunutého opevnění s dobře čitelným okruľním příkopem.

Zakladatelem hradu Čápu byl pravděpodobně na sklonku 14. století Jindřich Berka z Dubé. V r. 1402, při dělení jeho pozůstalosti, je jako majitel hradu a okolních vesnic Tuhance, Lhoty, Deątné, Zakąína, Dobřeně a Vidimi, dále dvora pod hradem a některých platů jmenován jeho syn Václav Berka z Dubé. Je to první a zároveň poslední písemná zpráva o hradu.
Václav Berka, ačkoliv je jeątě mnohokrát připomínán, jiľ nikdy neuvádí jako své sídlo hrad Čáp a větąinou se nazývá podle Zakąína. Zdá se proto, ľe část svého majetku i s hradem prodal, nebo ľe mu malý hrad v opuątěné krajině nevyhovoval, a vybral si proto příhodnějąí sídlo. Čápské zboľí se v prvé čtvrtině 15. století stalo součástí arcibiskupského panství Helfenburka a koncem 16. století je koupil Jan z Vartemberka, který je připojil k bezdězskému panství. Hrad byl opuątěn a jiľ koncem 16. století jej připomíná jen jméno Čapský důl.
Rozlohou malý hrad se dělil na dvě části, předhradí, opevněné náspem a příkopem, bylo odděleno od vlastního hradu příkopem vytesaným ve skále. Do pískovcové skály byly vytesány i sklepy a cisterny.
Podle zachovaných stop ve skále můľeme předpokládat, ľe stavení hradu i větąina jeho opevnění byly ze dřeva, jako tomu bylo i u jiných hradů postavených v této době v podobném terénu (Drábské světničky).