Chudý Hrádek
INFO
volně přístupné

Chudý Hrádek Chudý Hrádek se nalézá nad Dolským Mlýnem 6 km severózápadně od Dubé. Nejlépe se na hrad dojde ze stanice Zahrádky což obnáší 1 km po silnici směren na Zahrádky a dále asi 7 km po zelené turistické. Hezčí cesta je však 2 km z vesnice Dřevčice. Hrad se nachází na impozantním pískovcovém masívu.
Nad soutokem dvou potoků, které protékají skalnatými údolími od Drchlavy a Dřevčic, stálo na náhorní ostrožně v mladší době hradištní slovanské hradiště. Bylo přístupné pouze od jihu, kde je chránil dodnes zachovaný, a stromy a křovím porostlý obloukovitý val, dlouhý asi 150 m, a vysoký 2-4 m. Před ním je ještě dnes patrný příkop.
Val původně zcela uzavíral trojúhelníkovou ostrožnu a na jeho obou koncích byly příkré skalní stěny, spadající do Dolského údolí a do údolí k Dřevčicím.
Tato výhodná strategická poloha byla znovu využita ve středověku, kdy zde vznikl hrad Hrádek, později zvaný Chudý Hrádek. První zpráva o něm je z r. 1391, kdy Jindřich starší Berka z Dubé na Housce oddělil pro své tři starší syny část majetku, a pro sebe a mladší syny si ponechal Housku, Hrádek (Chudý), Milčany a Frýdlant.

Zakladatelé středověkého hradu rozdělili bývalé slovanské hradiště tak, že větší část za původním starým valem přeměnili na předhradí, kde pak stával i poplužní dvůr. Byl vykopán hluboký druhý příkop, který se táhl rovně až k okrajům skalních stěn. Na prostoru za příkopem se zachovaly zbytky obdélníkovitého stavení, bývalého hradního paláce, který měl i vlastní věž ve vedlejší části paláce; kde jsou zachovány zdi až do původního druhého poschodí. Pod palácem byly sklepy, které jsou dnes většinou zavaleny. Za palácem stálo směrem k vrcholu ostrožny ještě jedno stavení, jen z vepřovic a hlíny, pod nímž je dosud zachován sklep. Izolovaná poloha na příkrých vysokých skalách způsobila, že hrad měl asi jen dřevěné hrazení. Dále směrem k údolí jsou dvě skály, na nichž stály patrně dřevěné věže, mezi nimiž prý bývala hradní studna. Celé území okolo tohoto hradu je protkáno hlubokými skalními údolími; v nichž se skrývaly drobné vísky. Některé později zanikly (například Zdislavice a Pačkov byly pusté již r. 1543).
Po smrti Jindřicha staršího Berky z Dubé dostal r.1402 Hrádek s dvorem a dalším majetkem jeho nejmladší syn Jindřich, zvaný Vaněk, který se zde usadil a psával se od té doby i z Hrádku. Když sem přesídlil, povolal k sobě z Prahy své dva syny, Jindřicha a Jana, s jejich vychovatelem knězem Mikulášem, sakristiánem od sv. Víta. V r.1450 podepsal Jindřich Berka mladší s dalšími členy rodu na Hrádku opovědný list Míšňanům. V l.1519-1522 se připomínal na Chudém Hrádku Jiří Kaplíř Osterský ze Sulevic, který pak hrad prodal r.1532 Václavu z Vartemberka na Rybnově. Později byl Chudý Hrádek připojen k novozámeckému panství.
Když byl r.1622 Jan Jiří z Vartemberka odsouzen pro účast na českém stavovském povstání ke ztrátě veškerého jmění, je uveden naposled i Chudý Hrádek, tehdy již zřejmě neobývaný. Zpustl tak dokonale, že brzy zmizelo i jeho jméno a zříceniny se začaly nazývat Pustý zámek, Poustka.