INFO
volně přístupné

Jestřebí Skalní hrad Jestřebí se nalézá ve stejnojmenné vesnici u České Lípy. Asi 3 km je odtud vlaková zastávka.

Sporé zbytky dříve tolik mohutného skalního hradu (dodnes se zachovala asi 1/4 jeho původní velikosti) uprostřed těľko prostupných močálů vás uchvátí i dnes. V poslední dobou je Jestřebí známo spíąe problémy s pro okolní domy nebezpečným odpadáváním kusu skály, na které zřícenina stojí. Domimantní pískovcový suk uprostřed otevřené krajiny vychází asi 25 metrů nad nevýrazný kopeček, který je ale nad okolím vyvýąen o daląích 25 m.
Jeho dřívějąí plná velikost jej předurčila pro vybudování opevněného sídla. Z torza hradu je přístupné pouze dolní plató, prudké schůdky za romantickým lomeným portálkem prochází bývalou hradní studnou. Na horní (o 11 metrů vyąąí) ploąině se zachoval zbytek 0,5 m vysokého hrazení, zakončeného 2 m ąirokými a 1,8 m vysokými stínkami. Zbytky jiných staveb a tesaných prostor jsou dnes vesměs nečitelné. Pomohli tomu kromě povětrnostních podmítek zejména lidé - skálu s hradem v 18. stol. lámali na stavební materiál. Mnohokrát tak doąlo k utrľení nestabilních skalních převisů. I nyní se při procházce kolem hradu ocitnete poněkud v tísni pod masivností skalních převisů, které se nad vámi naklání.

Hrad vznikl ve druhé polovině I3. století a po značnou část doby své existence byl majetkem pánů z Dubé. V I5. století byl několikrát dobýván. Na počátku následujícího věku počal chátrat a před polovinou 16. století byl jiľ pustý. Staveniątěm hradu se stal charakteristický skalní blok se základnou uľąí, neľ byla horní plocha.
Dneąní stav je díky velkým destrukcím částí této skály v 19. století pouze torzem původního. Plocha hradu se výąkově rozpadala do dvou úrovní. Na niľąí dnes vstoupíme novogotickým točitým schodiątěm, vestavěným do bývalé studny. Nad jejím vyústěním se doposud dochovala prostora s draľemi pro upevnění konstrukce rozměrného ąlapacího kola, pro něľ musela být vysekána odpovídající dutina. Protoľe vysoké, strmé aľ kolmé stěny skalního suku poskytovaly dostatečnou ochranu, nebyla na jejich okraji stavěna hradba v pravém slova smyslu, ale pouze parapetní zeď s cimbuřím. Ze zástavby niľąí části hradu se dochoval pouze zbytek jedné zahloubené budovy. Větąina staveb zde zřejmě byla ze dřeva. Parapetní zeď s cimbuřím, dosud částečně dochovaná, lemovala i věľovitý skalní blok, vypínající se nad úrovní niľąí části hradu. Ta ho obíhala ze třech stran formou úzkého ochozu. Do této vyvýąené části, z níľ dnes existuje pouze bizarní střep, bylo zasekáno několik světniček.

Jestřebí náleľí mezi skalní hrady a v jejich rámci pak mezi nejsvébytnějąí řeąení.