INFO
duben, říjen:
so, ne, svátky
10 - 17 hod.
květen, červen, září:
denně mimo pondělí
10 - 17 hod.
červenec, srpen
denně mimo pondělí
10 - 17 hod.
dospělí - 70 Kč
důchodci, studenti,
děti do 15 let - 50 Kč
pes -10 Kč

Houska Původně gotický hrad byl zřejmě postaven pány z Dubé. Kolem roku 1590 byl přestavěn na renesanční zámek.
Masivní stavba na čtyřúhelníkovém půdorysu s uzavřeným středním nádvořím má zachovaná gotická okénka. Na střeąe je rozhledová víľka. Uvnitř hradní kaple jsou unikátní nástěnné malby ze 14. a 16. století.
Zajímavá je i Zelená světnice s malbami ze 16. století a rytířský salónek. Houska je jeden z nejlépe dochovaných královských hradů Přemysla Otakara II. Hradní kaple stojí podle legendy přímo nad "bránou do pekla".
Asi 400 m od hradu je zajímavá barokní trojhranná Luňákova kaple.

Podle nejnovějąích poznatků vyplývajících z archeologického průzkumu byl hrad zaloľen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběľně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do drľení Ostrve, pánů z Dubé.
Ti v období své největąí slávy rozhodovali o trůnu, jakoľ i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiątě /konec 9. století/, které vévoda Pąovanů Slavibor zaloľil pro svého syna Houseka. Během své existence proąel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se vąemi slohy, a to jiľ od pozdně románského. Zejména zásahy renesanční určily aktuální podobu stavby i nejbliľąího okolí hradu /zpřístupnění po Třicetileté válce/. Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstiľnějąí charakteristika pro jeho nynějąí podobu. Coby vlastníci hradu se na Housce vystřídali, vedle jiľ zmíněných panovníků a pánů z Dubé, Jan ze Smiřic, Hrzánové z Harasova, Valdątejnové, Veronika ze Sulzu, Hypolita z Hofkirchenu, rod Kouniců, princezna Hohenlohe, hraběnka Andrássy a konečně v r. 1924 hrad kupuje prezident ©kodových závodů, senátor pan Josef ©imonek, jehoľ přímí dědicové pravnuci pan Ing. Jaromír ©imonek a paní MUDr. Blanka Horová dnes velice úspěąně napravují výsledky čtyřicetileté péče státu o památku, která je zejména díky původní gotické hradní kapli hodnocena jako přinejmenąím středoevropský unikát /malby - přelom 13. a 14. století. Teprve aľ současnými majiteli byl hrad Houska /poprvé v jeho dlouhé historii !!!/ v r. 1999 zpřístupněn nejąirąí veřejnosti.


Dnes ľije kulturními akcemi - jarmarky, ąermíři, tance, řemesla, zpěváci a hudebníci, sezónní i stálé expozice, dobově laděné aktivity jednotlivců i firem, svatební obřady apod.http://www.hradhouska.cz